Stanford – Magnificat in C – Jongerenkoor YRDV & Capella Catharina

Oktober is de maand waarin binnen de kerk Maria wat meer aandacht krijgt. Door alle Coronamaatregelen is er momenteel helaas weinig koormuziek live te horen. Daarom hoort u hierbij een opname van het Magnificat in C van de Engelse componist Charles Villiers Stanford (1852-1924). De opname werd gemaakt tijdens een “Festival of Lessons and Carols”, zoals dat in de Advent van 2019 gezongen werd in de basiliek van Oosterhout. U hoort RK Jongerenkoor YRDV uit Raamsdonksveer, samen met de Capella Catharina uit Oosterhout. De koren zongen voor de gelegenheid onder leiding van kerkmusicus Frans Bullens. Het Maarschalkerweerdorgel (1890) wordt bespeeld door basiliekorganist Jan Willems.

Het Magnificat is de Latijnse benaming voor de Lofzang van Maria (Lucas 1, 46-55). Hieronder tref je de Nederlandse vertaling aan:

Groot maakt mijn ziel de Heer,
en mijn geest heeft zich verheugd om God mijn Redder.
Want Hij aanschouwde de nederigheid van zijn dienares:
ja zie, van nu af aan spreken alle geslachten mij zalig.
Want grote dingen heeft Hij mij gedaan
die machtig is, en heilig is Zijn naam.
En Zijn barmhartigheid is van nageslacht tot nageslacht,
voor hen die Hem vrezen.
Hij heeft kracht getoond in Zijn arm,
en hoogmoedigen in de gedachte van hun hart verstrooid.
Hij stootte machtigen van hun zetel,
en nederigen heeft Hij verheven.
Hongerigen heeft Hij met gaven vervuld,
en rijken heeft Hij leeg weggezonden.
Hij is Israël zijn dienaar te hulp geschoten,
zijn barmhartigheid gedenkend,
Zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen,
Abraham en zijn zaad in eeuwigheid.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Scroll naar boven