Zondag 14 juli 2019

10.00u: Hoogmis

Vaste gezangen: Sint-Amandusmis (Fr. Johansson )
Wisselende gezangen: Intende Voci (Bercknur), Psalm 69 (Bullens) e.a.
Orgelwerken: Wir glauben all an einen Gott, Vater (Bach), Praeludium und Fuge in Bes (Bach)

Uitvoerenden: Gemengd Koor Sint-Jan o.l.v. Frans Bullens
m.m.v. Ilse van Wuijckhuijse (cantor) & Jan Willems (orgel)

Scroll naar boven