Zondag 5 juni 2022 (Pinksteren)

11.00u: Hoogfeest van Pinksteren

Vaste gezangen: Missa Salve Regina (Marinus de Jong)
Wisselende gezangen: Veni Sancte Spiritus (trad.), I will sing with the Spirit (Rutter), Notre Père (Duruflé), If ye love me (Tallis) e.a.
Orgelwerken: Choral Varié sur le “Veni Creator” (Maurice Duruflé) & Toccata (Denis Bedard)

Uitvoerenden: Capella Catharina o.l.v. Jan Willems
m.m.v. Ton Stevens & Jan Willems (beide orgels)

Scroll naar boven