Zondag 7 juli 2024

11.00u: Hoogmis
(14e Zondag door het jaar)

Vaste gezangen: Missa Festiva (A. Gretchaninov), Sanctus XVIII
Wisselende gezangen: De dag gaat open, Psalm 123 (chant: Robert Walker), Look at the world ( Rutter), O Vièrge très belle (Tourte) e.a.
Orgelwerken: Ich ruf’ zu Dir (Bach) & Menuet Gothique (Boëlmann)

Uitvoerenden: RK Jongerenkoor YRDV, m.m.v. Jan Willems (beide orgels)

Scroll naar boven